Powiedz NIE genderowej karcie w Poznaniu!

Powiedz NIE genderowej karcie w Poznaniu!

We wtorek 11 lutego Rada Miasta Poznania lekceważąc protesty społeczne przyjęła tzw. Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Ten niebezpieczny dokument oparty jest na fundamentalnych tezach ideologii gender.

Pod płaszczykiem walki z nierównościami i przemocą chce narzucić mieszkańcom Poznania kontrowersyjny światopogląd. Przyjęcie dokumentu grozi ingerencją ratusza w programy nauczania, finansowaniem ze środków publicznych kampanii społecznych promujących radykalne postulaty, uprzywilejowaniem lewackich organizacji społecznych.

Nie pozwólmy narzucić poznaniakom fałszywych ideologii. Powstrzymajmy genderową indoktrynację za publiczne pieniądze. Nie pozwólmy na odbieranie rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem.

Każdy Państwa podpis powoduje wysłanie maila z treścią petycji na skrzynkę tych poznańskich radnych, którzy zagłosowali za przyjęciem tego kontrowersyjnego dokumentu.

Zaprotestujmy przeciwko wprowadzaniu w życie ideologicznych zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Pokażmy, że nie ma zgody na zawłaszczanie przestrzeni publicznej w Poznaniu przez radykalne ideologie!

Bardzo prosimy Państwa o podpis!

Apel przygotowany przez Społeczną Radę Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” wspólnie z Centrum Życia i Rodziny

Radni Miasta Poznania

 

Szanowni Państwo,

stanowczo protestuję przeciwko przyjęciu Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym przez Radę Miasta Poznania.

Nie zgadzam się, by skądinąd słuszne hasła przeciwdziałania przemocy oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn były instrumentalnie wykorzystywane do bezpardonowego zawłaszczania przestrzeni publicznej przez radykalne ideologie.

W szczególności mój niepokój i sprzeciw budzą:

  • narzucanie nacechowanej postulatami skrajnych ideologii oraz budzącej wiele kontrowersji i sporów, wizji ludzkiej płciowości i relacji społecznych (Część I, pkt 4);
  • przeznaczanie środków publicznych na szkolenia, programy i kampanie promujące założenia kontrowersyjnych ideologii (Część I, pkt 6);
  • upatrywanie głównych przyczyn przemocy w istnieniu płci męskiej i płci żeńskiej, przy jednoczesnym ignorowaniu takich czynników jak alkoholizm, narkomania czy bezrobocie (Art. 22, ust. 2);
  • nie znajdująca uzasadnienia w polskim systemie prawnym próba ingerowania przez władze samorządowe w treści materiałów edukacyjnych dla szkół (Art. 13 ust. 3);
  • podporządkowanie polityki zatrudniania pracowników w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego kryteriom innym niż kompetencje i kwalifikacje merytoryczne kandydata (Art. 11 ust. 4 lit. c).

Istnieje poważne zagrożenie, że efektem realizacji zapisów Karty będzie kwestionowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami; faworyzowanie organizacji pozarządowych reprezentujących tylko jedną ze stron debaty publicznej; wydatkowanie środków publicznych na działania promujące kontrowersyjne i radykalne ideologie.

Karta nie wnosi żadnej wartości dodanej do polskich przepisów prawnych w zakresie ochrony równości obywateli. Natomiast jej zapisy w średniej i długiej perspektywie czasowej mogą doprowadzić do osłabienia rodziny i zburzenia porządku społecznego.

Dlatego wyrażam moje oburzenie faktem przyjęcia Karty przez Radę Miasta Poznania, pomimo licznych protestów społecznych, oraz wzywam do głosowania przeciwko kolejnym etapom wdrażania jej zapisów.

Z poważaniem

Tu zbieramy podpisy

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Apel podpisało już 9278 osób!

Udostępnij na:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2020

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, dalej jako Fundacja oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut, (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu (1) złożenia petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, (2) informowania o przebiegu kampanii, (3) utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją lub Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Instytutu.

Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Instytut, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, informowanie o przebiegu kampanii ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Instytutu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Każdy ze Współadministratorów będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Fundacja zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Fundacja będzie odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Instytutu. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Instytutowi, które zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności Instytutu oraz w Polityce prywatności Fundacji.