Udało się!

18 marca Wojewoda Wielkopolski uznał, że genderowa uchwała przyjęta przez radnych Poznania, „istotnie narusza prawo”! To sukces społeczników i Centrum Życia i Rodziny, którzy apelowali o podjęcie takiej decyzji.

Dziękujemy wszystkim, którzy podpisali nasz apel!

Udało się!

18 marca Wojewoda Wielkopolski uznał, że genderowa uchwała przyjęta przez radnych Poznania, „istotnie narusza prawo”! To sukces społeczników i Centrum Życia i Rodziny, które apelowało o podjęcie takiej decyzji.

Dziękujemy wszystkim, którzy podpisali nasz apel!

Powiedz NIE genderowej karcie w Poznaniu!

We wtorek 11 lutego Rada Miasta Poznania lekceważąc protesty społeczne przyjęła tzw. Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Ten niebezpieczny dokument oparty jest na fundamentalnych tezach ideologii gender.

Pod płaszczykiem walki z nierównościami i przemocą chce narzucić mieszkańcom Poznania kontrowersyjny światopogląd. Przyjęcie dokumentu grozi ingerencją ratusza w programy nauczania, finansowaniem ze środków publicznych kampanii społecznych promujących radykalne postulaty, uprzywilejowaniem lewackich organizacji społecznych.

Nie pozwólmy narzucić poznaniakom fałszywych ideologii. Powstrzymajmy genderową indoktrynację za publiczne pieniądze. Nie pozwólmy na odbieranie rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem.

W związku z powyższym prosimy o Państwa podpis pod petycją do wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka.

Dalsze losy uchwały są w jego rękach.

Pokażmy, że nie ma zgody na zawłaszczanie przestrzeni publicznej w Poznaniu przez radykalne ideologie!

W imieniu Społecznej Rady Edukacji i Wychowania Rodzinny Poznań oraz Centrum Życia i Rodziny bardzo prosimy Państwa o podpis!

Apel przygotowany przez Społeczną Radę Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” wspólnie z Centrum Życia i Rodziny

Łukasz Mikołajczyk

Wojewoda Wielkopolski

W dniu 11 lutego br., Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę o wdrożeniu tzw. Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Apeluję o podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie przyjęcia tego kontrowersyjnego i uderzającego w rodzinę dokumentu.

Przeciwko przyjęciu Karty protestowali internauci, którzy w liczbie prawie 10 000, podpisali petycję do radnych miasta, przygotowaną przez Centrum Życia i Rodziny oraz Społeczną Radę Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”.

Zauważono w niej szereg niebezpieczeństw, które pojawią się w związku z jego przyjęciem:

– zagrożenie konstytucyjnej pozycji małżeństwa i rodziny:

  • Karta wprost nawiązuje do ideologii gender, której założeniem jest pogląd, że przyczyną przemocy w życiu społecznym jest istnienie płci męskiej i płci żeńskiej (Art. 22, ust. 2), narzuca wizję ludzkiej płciowości, nacechowaną postulatami skrajnych, lewicowych ideologii (Część I, pkt 4);
  • postuluje zwalczanie tzw. stereotypowych ról płciowych, a prowadzi do promocji tzw. niestereotypowych ról płciowych, a co za tym idzie – do wsparcia dla idei ruchu LGBT;

– złamanie obowiązującego Prawa oświatowego:

  • bezprawnie przyznaje samorządom możliwość wprowadzania poważnych zmian w treściach materiałów edukacyjnych dla szkół (Art. 13 ust. 3) i, w konsekwencji, możliwość narzucenia dzieciom obowiązku uczestnictwa w zajęciach z edukacji seksualnej wg standardów WHO;
  • stwarza zagrożenie zakwestionowania prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem i przekonaniami;

– ideologiczna ingerencja w zakresie wydatków i kontraktów publicznych:

  • tworzy zobowiązanie przeznaczania środków publicznych na szkolenia, programy i kampanie promujące założenia kontrowersyjnych ideologii (Część I, pkt 6);
  • zobowiązuje przedsiębiorców do preferencyjnego zatrudniania niektórych osób, bez względu na kwalifikacje zawodowe (Art. 11 ust. 4);

Karta nie wprowadza żadnych dodatkowych przepisów prawnych, które faktycznie chroniłyby równość obywateli. Natomiast, w dłuższej perspektywie będą one prowadziły do osłabienia rodziny i zburzenia porządku społecznego.

W związku z powyższym, apeluję do Pana Wojewody o uchylenie uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego br., dotyczącej przyjęcia Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym.

Z poważaniem

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Zapisz się na newsletter

Newsletter

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Udostępnij na:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2020

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, dalej jako Fundacja oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut, (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu (1) złożenia petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, (2) informowania o przebiegu kampanii, (3) utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją lub Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Instytutu.

Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Instytut, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, informowanie o przebiegu kampanii ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Instytutu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Każdy ze Współadministratorów będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Fundacja zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Fundacja będzie odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Instytutu. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Instytutowi, które zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności Instytutu oraz w Polityce prywatności Fundacji.